1,250,000 ریال
سالانه
گواهینامه‌ی SSL در سطح دامنه (DV) بمدت یکسال
قابل نصب بر روی تمامی دامنه های IR و بین المللی
6,370,000 ریال
سالانه
گواهینامه‌ی SSL در سطح دامنه (DV) بمدت یکسال-Wildcard
قابل نصب بر روی تمامی دامنه های IR و بین المللی
2,500,000 ریال
دوساله
گواهینامه‌ی SSL در سطح دامنه (DV) بمدت دو سال
قابل نصب بر روی تمامی دامنه های IR و بین المللی
12,740,000 ریال
دوساله
گواهینامه‌ی SSL در سطح دامنه (DV) بمدت دو سال-Wildcard
قابل نصب بر روی تمامی دامنه های IR و بین المللی
3,750,000 ریال
سه ساله
گواهینامه‌ی SSL در سطح دامنه (DV) بمدت سه سال
قابل نصب بر روی تمامی دامنه های IR و بین المللی
19,110,000 ریال
سه ساله
گواهینامه‌ی SSL در سطح دامنه (DV) بمدت سه سال-Wildcard
قابل نصب بر روی تمامی دامنه های IR و بین المللی
6,370,000 ریال
سالانه
گواهینامه‌ی SSL در سطح سازمان، شرکتی(OV) بمدت یکسال
قابل نصب بر روی تمامی دامنه های IR و بین المللی
10,270,000 ریال
سالانه
گواهینامه‌ی SSL در سطح سازمان، شرکتی(OV) بمدت یکسال-Wildcard
قابل نصب بر روی تمامی دامنه های IR و بین المللی
12,740,000 ریال
دوساله
گواهینامه‌ی SSL در سطح سازمان، شرکتی(OV) بمدت دو سال
قابل نصب بر روی تمامی دامنه های IR و بین المللی
20,540,000 ریال
دوساله
گواهینامه‌ی SSL در سطح سازمان، شرکتی(OV) بمدت دو سال-Wildcard
قابل نصب بر روی تمامی دامنه های IR و بین المللی
19,110,000 ریال
سه ساله
گواهینامه‌ی SSL در سطح سازمان، شرکتی(OV) بمدت سه سال
قابل نصب بر روی تمامی دامنه های IR و بین المللی
30,810,000 ریال
سه ساله
گواهینامه‌ی SSL در سطح سازمان، شرکتی(OV) بمدت سه سال-Wildcard
قابل نصب بر روی تمامی دامنه های IR و بین المللی
19,500,000 ریال
سالانه
گواهینامه‌ی SSL ممتاز در سطح گسترده (EV) همراه با تایید سبزرنگ بمدت یکسال
قابل نصب بر روی تمامی دامنه های IR و بین المللی
39,000,000 ریال
دوساله
گواهینامه‌ی SSL ممتاز در سطح گسترده (EV) همراه با تایید سبزرنگ بمدت دو سال
قابل نصب بر روی تمامی دامنه های IR و بین المللی