1,150,000 ریال
سالانه
گواهینامه‌ی SSL در سطح دامنه (DV) بمدت یکسال
قابل نصب بر روی تمامی دامنه های IR و بین المللی
3,100,000 ریال
سالانه
گواهینامه‌ی SSL در سطح دامنه (DV) بمدت یکسال-Wildcard
قابل نصب بر روی تمامی دامنه های IR و بین المللی
2,300,000 ریال
دوساله
گواهینامه‌ی SSL در سطح دامنه (DV) بمدت دو سال
قابل نصب بر روی تمامی دامنه های IR و بین المللی
6,200,000 ریال
دوساله
گواهینامه‌ی SSL در سطح دامنه (DV) بمدت دو سال-Wildcard
قابل نصب بر روی تمامی دامنه های IR و بین المللی
3,450,000 ریال
سه ساله
گواهینامه‌ی SSL در سطح دامنه (DV) بمدت سه سال
قابل نصب بر روی تمامی دامنه های IR و بین المللی
9,300,000 ریال
سه ساله
گواهینامه‌ی SSL در سطح دامنه (DV) بمدت سه سال-Wildcard
قابل نصب بر روی تمامی دامنه های IR و بین المللی
3,100,000 ریال
سالانه
گواهینامه‌ی SSL در سطح سازمان، شرکتی(OV) بمدت یکسال
قابل نصب بر روی تمامی دامنه های IR و بین المللی
4,700,000 ریال
سالانه
گواهینامه‌ی SSL در سطح سازمان، شرکتی(OV) بمدت یکسال-Wildcard
قابل نصب بر روی تمامی دامنه های IR و بین المللی
6,200,000 ریال
دوساله
گواهینامه‌ی SSL در سطح سازمان، شرکتی(OV) بمدت دو سال
قابل نصب بر روی تمامی دامنه های IR و بین المللی
9,400,000 ریال
دوساله
گواهینامه‌ی SSL در سطح سازمان، شرکتی(OV) بمدت دو سال-Wildcard
قابل نصب بر روی تمامی دامنه های IR و بین المللی
9,300,000 ریال
سه ساله
گواهینامه‌ی SSL در سطح سازمان، شرکتی(OV) بمدت سه سال
قابل نصب بر روی تمامی دامنه های IR و بین المللی
14,100,000 ریال
سه ساله
گواهینامه‌ی SSL در سطح سازمان، شرکتی(OV) بمدت سه سال-Wildcard
قابل نصب بر روی تمامی دامنه های IR و بین المللی
9,990,000 ریال
سالانه
گواهینامه‌ی SSL ممتاز در سطح گسترده (EV) همراه با تایید سبزرنگ بمدت یکسال
قابل نصب بر روی تمامی دامنه های IR و بین المللی
19,980,000 ریال
دوساله
گواهینامه‌ی SSL ممتاز در سطح گسترده (EV) همراه با تایید سبزرنگ بمدت دو سال
قابل نصب بر روی تمامی دامنه های IR و بین المللی