2,250,000 ریال
سالانه
گواهینامه‌ی SSL در سطح دامنه (DV) بمدت یکسال
قابل نصب بر روی تمامی دامنه های IR و بین المللی
12,250,000 ریال
سالانه
گواهینامه‌ی SSL در سطح دامنه (DV) بمدت یکسال-Wildcard
قابل نصب بر روی تمامی دامنه های IR و بین المللی
4,500,000 ریال
دوساله
گواهینامه‌ی SSL در سطح دامنه (DV) بمدت دو سال
قابل نصب بر روی تمامی دامنه های IR و بین المللی
24,500,000 ریال
دوساله
گواهینامه‌ی SSL در سطح دامنه (DV) بمدت دو سال-Wildcard
قابل نصب بر روی تمامی دامنه های IR و بین المللی
6,750,000 ریال
سه ساله
گواهینامه‌ی SSL در سطح دامنه (DV) بمدت سه سال
قابل نصب بر روی تمامی دامنه های IR و بین المللی
36,750,000 ریال
سه ساله
گواهینامه‌ی SSL در سطح دامنه (DV) بمدت سه سال-Wildcard
قابل نصب بر روی تمامی دامنه های IR و بین المللی
12,250,000 ریال
سالانه
گواهینامه‌ی SSL در سطح سازمان، شرکتی(OV) بمدت یکسال
قابل نصب بر روی تمامی دامنه های IR و بین المللی
19,750,000 ریال
سالانه
گواهینامه‌ی SSL در سطح سازمان، شرکتی(OV) بمدت یکسال-Wildcard
قابل نصب بر روی تمامی دامنه های IR و بین المللی
24,500,000 ریال
دوساله
گواهینامه‌ی SSL در سطح سازمان، شرکتی(OV) بمدت دو سال
قابل نصب بر روی تمامی دامنه های IR و بین المللی
39,500,000 ریال
دوساله
گواهینامه‌ی SSL در سطح سازمان، شرکتی(OV) بمدت دو سال-Wildcard
قابل نصب بر روی تمامی دامنه های IR و بین المللی
36,750,000 ریال
سه ساله
گواهینامه‌ی SSL در سطح سازمان، شرکتی(OV) بمدت سه سال
قابل نصب بر روی تمامی دامنه های IR و بین المللی
59,250,000 ریال
سه ساله
گواهینامه‌ی SSL در سطح سازمان، شرکتی(OV) بمدت سه سال-Wildcard
قابل نصب بر روی تمامی دامنه های IR و بین المللی
37,500,000 ریال
سالانه
گواهینامه‌ی SSL ممتاز در سطح گسترده (EV) همراه با تایید سبزرنگ بمدت یکسال
قابل نصب بر روی تمامی دامنه های IR و بین المللی
75,000,000 ریال
دوساله
گواهینامه‌ی SSL ممتاز در سطح گسترده (EV) همراه با تایید سبزرنگ بمدت دو سال
قابل نصب بر روی تمامی دامنه های IR و بین المللی