700,000 ریال
ماهانه
سرور مجازی ویندوز IRVPS1
950,000 ریال
ماهانه
سرور مجازی ویندوز IRVPS2
1,350,000 ریال
ماهانه
سرور مجازی ویندوز IRVPS3
700,000 ریال
ماهانه
سرور مجازی لینوکس LVPS-1
1,200,000 ریال
ماهانه
سرور مجازی لینوکس LVPS-2
1,700,000 ریال
ماهانه
سرور مجازی لینوکس LVPS-3