تبلیغات در گوگل

پلن 1-میزان شارژ 300 کرون نروژ
پلن 2-میزان شارژ 500 کرون نروژ
پلن 3-میزان شارژ 1000 کرون نروژ
پلن 4-میزان شارژ 1500 کرون نروژ
پلن 5-میزان شارژ 2000 کرون نروژ