350,000 ریال
ماهانه
نمایندگی هاست ویندوز 2012- پلن 1
فضای هاست
2 گیگابایت، ترافیک ماهانه: 20 گیگابایت
600,000 ریال
ماهانه
نمایندگی هاست ویندوز 2012- پلن 2
فضای هاست
5 گیگابایت، ترافیک ماهانه: 50 گیگابایت
750,000 ریال
ماهانه
نمایندگی هاست ویندوز 2012- پلن 3
فضای هاست
10 گیگابایت، ترافیک ماهانه: 100 گیگابایت
950,000 ریال
ماهانه
نمایندگی هاست ویندوز 2012- پلن 4
فضای هاست
20 گیگابایت، ترافیک ماهانه: 200 گیگابایت
1,200,000 ریال
ماهانه
نمایندگی هاست ویندوز 2012- پلن 5
فضای هاست
50 گیگابایت، ترافیک ماهانه: 500 گیگابایت