هاست ویندوز پیشرفته 2012R2

هاست ویندوز پیشرفته 2012- پلن 1

100 مگابایت فضای میزبانی و
5 گیگابایت ترافیک ماهانه

هاست ویندوز پیشرفته 2012- پلن 2

250 مگابایت فضای میزبانی و
10 گیگابایت ترافیک ماهانه

هاست ویندوز پیشرفته 2012- پلن 3

500 مگابایت فضای میزبانی و
20 گیگابایت ترافیک ماهانه

هاست ویندوز پیشرفته 2012- پلن 4

1 گیگابایت فضای میزبانی
و 40 گیگابایت ترافیک ماهانه

هاست ویندوز پیشرفته 2012- پلن 5

2 گیگابایت فضای میزبانی
و 70 گیگابایت ترافیک ماهانه

هاست ویندوز پیشرفته 2012- پلن 6

5 گیگابایت فضای میزبانی
و 100 گیگابایت ترافیک ماهانه