1,000,000 ریال
سالانه
هاست ویندوز پیشرفته 2012- پلن 1
100 مگابایت فضای میزبانی و
5 گیگابایت ترافیک ماهانه

1,500,000 ریال
سالانه
هاست ویندوز پیشرفته 2012- پلن 2
250 مگابایت فضای میزبانی و
10 گیگابایت ترافیک ماهانه

2,400,000 ریال
سالانه
هاست ویندوز پیشرفته 2012- پلن 3
500 مگابایت فضای میزبانی و
20 گیگابایت ترافیک ماهانه

3,500,000 ریال
سالانه
هاست ویندوز پیشرفته 2012- پلن 4
1 گیگابایت فضای میزبانی
و 40 گیگابایت ترافیک ماهانه

5,200,000 ریال
سالانه
هاست ویندوز پیشرفته 2012- پلن 5
2 گیگابایت فضای میزبانی
و 70 گیگابایت ترافیک ماهانه

7,000,000 ریال
سالانه
هاست ویندوز پیشرفته 2012- پلن 6
5 گیگابایت فضای میزبانی
و 100 گیگابایت ترافیک ماهانه