هاست ویندوز سریع 2012R2

هاست ویندوز سریع 2012- پلن 1
  • 25 مگابایت فضای هاست
هاست ویندوز سریع 2012- پلن2
  • 50 مگابایت فضای هاست
هاست ویندوز سریع 2012- پلن 3
  • 100 مگابایت فضای هاست
هاست ویندوز سریع 2012- پلن 4
  • 200 مگابایت فضای هاست
هاست ویندوز سریع 2012- پلن 5
  • 500 مگابایت فضای هاست
هاست ویندوز سریع 2012- پلن 6
  • 1 گیگابایت فضای هاست
هاست ویندوز سریع 2012- پلن 7
  • 2 گیگابایت فضای هاست
هاست ویندوز سریع 2012- پلن 8
  • 5 گیگابایت فضای هاست