300,000 ریال
ماهانه
پلن 1 نمایندگی هاست لینوکس
فضای هاست
2 گیگابایت، ترافیک ماهانه: 30 گیگابایت
500,000 ریال
ماهانه
پلن 2 نمایندگی هاست لینوکس
فضای هاست
5 گیگابایت، ترافیک ماهانه: 75 گیگابایت
600,000 ریال
ماهانه
پلن 3 نمایندگی هاست لینوکس
فضای هاست
10 گیگابایت، ترافیک ماهانه: 150 گیگابایت
800,000 ریال
ماهانه
پلن 4 نمایندگی هاست لینوکس
فضای هاست
20 گیگابایت، ترافیک ماهانه: 300 گیگابایت
1,000,000 ریال
ماهانه
پلن 5 نمایندگی هاست لینوکس
فضای هاست
50 گیگابایت، ترافیک ماهانه: 750 گیگابایت