هاست لینوکس

هاست لینوکس پلن LX-1
  • 100 مگابایت، پهنای باند ماهیانه: 10 گیگابایت فضای هاست
هاست لینوکس پلن LX-2
  • 200 مگابایت، پهنای باند ماهیانه: 20 گیگابایت فضای هاست
هاست لینوکس پلن LX-3
  • 500 مگابایت، پهنای باند ماهیانه: 50 گیگابایت فضای هاست
هاست لینوکس پلن LX-4
  • 1 گیگابایت، پهنای باند ماهیانه: 100 گیگابایت فضای هاست
هاست لینوکس پلن LX-5
  • 2 گیگابایت، پهنای باند ماهیانه: 200 گیگابایت فضای هاست
هاست لینوکس پلن LX-6
  • 5 گیگابایت، پهنای باند ماهیانه: 500 گیگابایت فضای هاست
هاست لینوکس پلن LX-7
  • 10 گیگابایت، پهنای باند ماهیانه: 750 گیگابایت فضای هاست