600,000 ریال
سالانه
هاست لینوکس پلن LX-1
فضای هاست
100 مگابایت، پهنای باند ماهیانه: 10 گیگابایت
1,000,000 ریال
سالانه
هاست لینوکس پلن LX-2
فضای هاست
200 مگابایت، پهنای باند ماهیانه: 20 گیگابایت
1,600,000 ریال
سالانه
هاست لینوکس پلن LX-3
فضای هاست
500 مگابایت، پهنای باند ماهیانه: 50 گیگابایت
2,300,000 ریال
سالانه
هاست لینوکس پلن LX-4
فضای هاست
1 گیگابایت، پهنای باند ماهیانه: 100 گیگابایت
3,600,000 ریال
سالانه
هاست لینوکس پلن LX-5
فضای هاست
2 گیگابایت، پهنای باند ماهیانه: 200 گیگابایت
5,000,000 ریال
سالانه
هاست لینوکس پلن LX-6
فضای هاست
5 گیگابایت، پهنای باند ماهیانه: 500 گیگابایت
8,000,000 ریال
سالانه
هاست لینوکس پلن LX-7
فضای هاست
10 گیگابایت، پهنای باند ماهیانه: 750 گیگابایت